Artikkelikokoelma - Collection of Articles

Enemmän kuin vain pelejä -artikkelikokoelma on valmis!

Keväällä 2023 pyysimme ihmisiä lähettämään meille ehdotuksia artikkeleiksi, jotka käsittelevät pelien henkilökohtaisia merkityksiä. Haimme niin tavallisten pelaajien, kuin erilaisten peleihin kietoutuneiden ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten pelit ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä ja muuttaneet heidän näkemyksiään itsestä, ihmisyydestä tai yhteiskunnasta.

Saimme hyvän kokoelman ehdotuksia, joista valitsimme seitsemäntoista kirjoitusta mukaan kokoelmaan. Nämä kirjoitukset käsittelevät enimmäkseen digitaalisia pelejä, mutta myös larppien tarkkanäköinen ja ajankohtainen maailmantulkinta pääsi vahvasi mukaan kokoelmaan.

Entäpä sitten kirjoitusten sisältö? Mukana on koskettavia todistuksia siitä, miten pelit ovat olleet tukena elämän vaikeissa hetkissä. Osa kirjoituksista kertoo siitä, miten pelit ovat lisänneet kirjoittajan tietämystä ja ymmärrystä. Toiset katsovat henkilökohtaisesta kokemuksesta kohti laajempaa maailmanselitystä.

Kokoelman nimi, Enemmän kuin vain pelejä, syntyi editoinnin ja muokkauksen aikana. Pelitaidetta on kautta aikojen vähätelty keveäksi lasten ja nuorison viihteeksi, jota ei pidä ottaa vakavasti. ”Sehän on vain peli.” Tämä kokoelma näyttää, että pelit eivät ole pitkään aikaan olleet enää ”vain pelejä”. Ne ovat voimakkaita taideteoksia ja kulttuurituotteita, joilla on samanlaiset mahdollisuudet vaikuttaa yksilöön ja yhteiskuntaan kuin muillakin taiteen muodoilla. Meidän on aika kääntää katseemme pelien kansantaloudellisista vaikutuksista niiden vaikutuksiin yksilön hyvinvointiin ja maailmankuvan kehitykseen. Niin hyvässä kuin pahassa.

Lataa siis itsellesi oheisesta linkistä ”Enemmän kuin vain pelejä” -artikkelikokoelma ja anna pelien merkitysten kasvaa kanssasi!

LATAA TÄSTÄ – DOWNLOAD HERE

Our article collection “More Than Just Games – Stories About the Significances of Games” has been published. The article collection includes 17 articles written during the year 2023, from both Finnish and non-Finnish authors. You can download the collection of articles as a free PDF document via the link above. Enjoy reading! 

Artikkelikokoelman kansikuva

KIRJOITTAJAKUTSU (HAKU ON PÄÄTTYNYT)

Oletko koskaan pelannut peliä, joka on muuttanut koko ajatusmaailmasi, maailmankatsomuksesi tai elämäsi? Onko jokin peli opettanut sinulle, miten yhteiskunta, virukset tai kvanttifysiikka toimii, tai mitä rakkaus, ikävä tai ilo tarkoittavat? Onko sinulla rakkaita muistoja jonkin pelin ympärille rakentuneesta pelaaja- tai fanikunnasta? Oletko tehnyt pelin jostain itsellesi merkittävästä tapahtumasta tai ilmiöstä?

Haemme kirjoittajia pelien henkilökohtaisia merkityksiä käsittelevään artikkelikokoelmaan. Haluamme kirjoittajien kertovan, mitä jokin tietty peli on merkinnyt juuri hänelle. Etsimme tekstejä, jotka käyttävät peliä linssinä maailman tarkasteluun, tai jotka onnistuvat kuvaamaan jotain elämän tai universumin osaa elämää muuttavalla tavalla. 

Teksti voi käsitellä minkälaisia pelejä tahansa. Jollekulle nuoruusvuosien pöytäroolipelisessiot ovat voineet olla merkittävässä osassa oman identiteetin löytämisessä. Toinen on ehkä lopettanut jonkin pelin kesken jouduttuaan liian vaikean moraalisen dilemman ääreen. Kenties hupaisa pulmapeli on herättänyt kysymyksen luonnonlakien ehdottomuudesta. Ovatko mölkky ja biljardi olleet kimmokkeina hiukkasfysiikan opintoihin?

Artikkelikokoelma on osa Pelitaiteen pääkaupunki -projektia, jonka tarkoituksena on nostaa esiin pelejä omana taidemuotonaan. Haluamme kirjoituskokoelman avulla nostaa esiin pelien viihteellisyyttä syvempiä merkityksiä. Taiteella on kyky muuttaa meitä ihmisinä, niin myös pelitaiteella. Kokoelma julkaistaan projektin sivulla (https://capitalgameart.fi) Kyseessä ei ole vertaisarvioitu julkaisu, vaan helposti lähestyttävä kokoelma, joka avaa tavalliselle lukijalle pelien vaikutuksia ja merkityksiä sekä pelaajalle, että yhteiskunnalle.

Lyhyiden tekstien pituus on noin 5000-8000 merkkiä.

Pidempien ja syvempien tekstien pituus 8000-15000 merkkiä. 

Lähetä artikkeli-ideasi (enintään 1000 merkkiä) meille sähköpostilla capitalofgameart@gmail.com 15.5.2023 mennessä. Valitsemme kokoelmaan 10-15 kirjoittajaa, joilta pyydetään lopullinen artikkeli 1.6.2023 mennessä. Lopullisten tekstien tulee olla toimituskunnalla 31.9.2023 mennessä. Julkaistuista teksteistä maksetaan kirjoituspalkkio, joka on lyhyiden tekstien osalta 100 euroa, pitkien 200 euroa. Palkkion suuruus päätetään tekstien valintavaiheessa idean arvioidun laajuuden ja syvyyden perusteella.

Voit kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. Julkaisu on tarkoitus kääntää sekä suomeksi, että englanniksi.

Lisätietoja: Jaakko Kemppainen – Pelitaiteen läänintaiteilija: jaakko.kemppainen@taike.fi

CALL FOR PAPERS (HAS ENDED)

Have you ever played a game that changed your entire mindset, world view, or even your life? Has a game taught you how society, viruses, or quantum physics work, or what love, longing, or joy mean? Do you have fond memories of a playerbase or fanbase built around a game? Have you made a game about an event or phenomenon that is important to you?

We are looking for writers for a collection of articles on the personal meanings of games. We want writers to share what a particular game has meant to them. We’re looking for texts that use the game as a lens to look at the world, or that manage to describe some part of life or the universe in a life-changing way.

The text can cover any kind of games. For some, the tabletop role-playing game sessions of their youth may have played a significant part in finding their own identity. Another may have quit a game in the middle of a moral dilemma that was too difficult. Perhaps a fun puzzle game has raised the question of the absoluteness of natural laws. Have Mölkky and billiards been a boost to studying particle physics?

The collection of articles is part of the Capital of Game art- project, the purpose of which is to advance games as their own art form. With the help of the article collection, we want to highlight deeper meanings in games than just their entertainment value. Art has the ability to change us as people, so does the art of games. The collection will be published on the project’s website (https://capitalgameart.fi). It is not a peer-reviewed publication, but an easily accessible collection that opens the effects and meanings of games to players and to society, for ordinary readers.

The length of short texts is approximately 5000-8000 characters.

The length of longer and deeper texts is 8000-15000 characters.

Send us your article idea (max. 1000 characters) by e-mail to: capitalofgameart@gmail.com by the 15th of May 2023. We will select 10-15 authors for the collection, who will be asked to submit a final article by the 1st of June 2023. The deadline for the final submissions is the 31st of September 2023. A writing fee is paid for published texts, which is 100 euros for short texts and 200 euros for long ones. The amount of the fee is decided in the text selection phase based on the estimated scope and depth of the idea.

You can write in Finnish or English. The publication is to be translated into both Finnish and English.

Further information: Jaakko Kemppainen – Regional artist of games: jaakko.kemppainen@taike.fi